การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ

วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตรได้จัดการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนโพธิธรรม

ภาพการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ

ใส่ความเห็น