คณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการศูนย์สังคมศึกษา-สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จังหวัดพิจิตร

1. นายปัญญา บุญคง           ผู้อํานวยการโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์                        ประธานกรรมการ

2. นายบดินทร์ สินตั้ง          รองผู้อํานวยการโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์               รองประธานกรรมการ

3. นายปุณยวีร์ ยอดทอง       ผู้อํานวยการโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา                        ที่ปรึกษา

4. นายสะอาด สกุลดิษฐ์       ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                            ที่ปรึกษา

5. นางสกาวเดือน นุใจมา      รองผู้อํานวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม               กรรมการ

5. นายพงษ์ศักดิ์ ทองแจ่ม     หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม            กรรมการ

7. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ของทุกโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายฯ              กรรมการ

8. นายชัยวุฒิ แปงหล้า         ศึกษานิเทศก์ สพม.พิจิตร                                           กรรมการ

9. นางอุษณีย์ บุญคง           ครูผู้เชี่ยวชาญกลุ่มสาระการเรียนรู้                                  กรรมการ

10. นายกฤษดา แสนยะ       ครูผู้เชี่ยวชาญกลุ่มสาระการเรียนรู้                                   กรรมการ

11. นายสิทธิศักดิ์ แก้วทา     ครูผู้เชี่ยวชาญกลุ่มสาระการเรียนรู้                                   กรรมการ

12. นางสาวสุฑาทิพย์ อินทร์ใหญ่      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการและเลขานุการ

13. นางสาวนภาวรรณ เหลืองทองคํา  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ