คลังความรู้


คู่มือการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อลดอคติทางชาติพันธุ์
เพื่อให้คุณครูสามารถนำแนวทางไปจัดการเรียนการสอนทางด้านประวัติศาสตร์ เพื่อพัฒนาไปสู่พลเมืองท้องถื่น และยอมรับความแตกต่างและหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรมต่อไป

การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์

ถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์จากการอบรมแกนนำในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ อันจะส่งผลให้การเรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์