คลังความรู้


คู่มือการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อลดอคติทางชาติพันธุ์
เพื่อให้คุณครูสามารถนำแนวทางไปจัดการเรียนการสอนทางด้านประวัติศาสตร์ เพื่อพัฒนาไปสู่พลเมืองท้องถื่น และยอมรับความแตกต่างและหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรมต่อไป

การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์

ถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์จากการอบรมแกนนำในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ อันจะส่งผลให้การเรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

แนวทางการจัดการเรียนรู้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น

การที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ “ประวัติศาสตร์”
ซึ่งมีเนื้อหาที่กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตอาจทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่าเหตุการณ์นั้น เป็นเรื่องไกลตัว ไม่สัมพันธ์กับตนเอง เกิดความเบื่อหน่าย ไม่สนใจการพาผู้เรียนไปสัมผัสสถานที่เกิดเหตุ ไปพูดคุยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ ได้ลงมือทดลองปฏิบัติชิ้นงานที่ผ่านการสร้างสรรค์โดยบรรพบุรุษ
จะช่วยทำให้ผู้เรียนรู้และตระหนักว่า เรื่องราวที่ได้เรียนรู้ในห้องเรียนนั้น เป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจริงนอกจากการที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากการได้เห็น
ได้ฟัง ได้สัมผัสเเล้ว ยังส่งผลให้เกิดความผูกพันความรัก ความหวงแหน และภาคภูมิใจในรากเหง้าตัวตน รวมถึงสิ่งที่บรรพชนได้สั่งสมไว้ให้