พันธกิจ

  1. ร่วมมือกันระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของโรงเรียนในสังกัดสพม.พิจิตร เพื่อพัฒนาผู้สอนและผู้เรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษา
  2. จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านงานวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดพิจิตร
  3. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางวิชาการแก่โรงเรียน ครู นักเรียน ชุมชนและหน่วยงานอื่น ๆ