อำนาจหน้าที่

ภาระหน้าที่ของศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายที่จะพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพและมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ได้กระจายอำนาจในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อให้มีการจัดการศึกษาตามนโยบาย เป้าหมายและแนวทางการพัฒนา คุณภาพการศึกษาของสังกัด และความต้องการของท้องถิ่น จึงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 9 กิจกรรม ของจังหวัดพิจิตร ขึ้น โดยมีภารกิจ และหน้าที่ ดังนี้

1. จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านงานวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของโรงเรียนในเครือข่าย ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดพิจิตร

2. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

3. จัดทำรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ และรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

4. ดำเนินการจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาครู นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามแผนงานโครงการที่ได้รับอนุมัติ

5. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพทางวิชาการแก่โรงเรียน ครู นักเรียน ชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางวิชาการแก่โรงเรียน ครู นักเรียน ชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ

7. นิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดพิจิตร

8. ให้ความร่วมมือ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพวิชาการของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดพิจิตร

9. รายงานผลการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนในเครือข่ายส่งเสริม ประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดพิจิตร เสนอต่อคณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริม ประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดพิจิตร และศูนย์วิชาการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาพิจิตร