เป้าประสงค์

เพื่อยกระดับคุณภาพทางวิชาการแก่โรงเรียน ครู นักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตจังหวัดพิจิตร