ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ตั้งอยู่ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ โดยมีข้อมูลดังนี้

ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

สถานที่ตั้ง : 674 หมู่ 8 ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน : เป็นรูป ธรรมจักรอยู่ตรงกลาง มีปรัชญาโรงเรียนล้อมรอบธรรมจักร์ หมายถึง มรรค มีองค์ 8 สามารถจัดหมวดหมู่ได้เป็น ศีล สมาธิ ปัญญา

สีประจำโรงเรียน : ขาว – น้ำเงิน

ปรัชญาของโรงเรียน : ปญฺญา นรานํ รตนํ (ปัญญาเป็นแก้วของคนดี)

คำขวัญประจำโรงเรียน : ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ประกอบด้วยสหวิทยาเขตเมืองพิจิตรจำนวน 7 โรงเรียน
สหวิทยาเขตสามง่ามจำนวน 8 โรงเรียน สหวิทยาเขตตะพานหินจำนวน 7 โรงเรียน และสหวิทยาเขตบางมูลนากจำนวน 8 โรงเรียน ดังนี้

1) โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

2) โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม

3) โรงเรียนเมธีพิทยา

4) โรงเรียนวังกรดพิทยา

5) โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์

6) โรงเรียนสากเหล็กวิทยา

7) โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา

8) โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์

9) โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม

10) โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ

11) โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม

12) โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม

13) โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม

14) โรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคม

15) โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม

16) โรงเรียนตะพานหิน

17) โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า

18) โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา

19) โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา

20) โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม

21) โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม

22) โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม

23) โรงเรียนบางมูลนากวิทยาคม

24) โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ

25) โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

26) โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา

27) โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม

28) โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม

29) โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม

30) โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม